Raport EBI nr 8/2015: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie rocznym nr 7/2015 za rok 2014

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje o dokonaniu korekty raportu rocznego nr 7/2015 za rok 2014, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 9 marca 2015 r. Przyczyną korekty jest oczywista omyłka pisarska, w wyniku której w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014 Spółka nie podała numeru punktu (noty) przy opisie podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego, przez co  zmianie uległy także numery not (punktów) opisujących ważniejsze zasady rachunkowości, zastosowane przy sporządzeniu niniejszego sprawozdania finansowego, oraz status MSSF w UE – wydane, lecz jeszcze nieobowiązujące MSSF.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz zmian wprowadzonych do raportu rocznego Spółki nr 7/2015 za rok 2014 oraz prawidłowe brzmienie przedmiotowego raportu rocznego.


[Korygowana_tresc_raportu_rocznego_Stopklatka_S.A._za_rok_2014.pdf]

[Raport_roczny_Stopklatka_S.A._za_rok_2014_po_korekcie.pdf]Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.).

 


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 8/2015

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu