Ogłoszenia

Zarząd  Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem 512 097 542.

Spółka rekomenduje złożenie dokumentów akcji do dnia 30 listopada 2020 r.

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 184/2020 z dnia 21 września 2020 r., nr 199/2020 z dnia 12 października 2020 r., nr 215/2020 z dnia 3 listopada 2020 r., nr 228/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. oraz nr 243/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd STOPKLATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000332145, („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 1 , art. 416 § 3 i art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym ogłasza treść uchwały nr 3 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 listopada 2020 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji.

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stopklatka S.A.

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie przymusowego wykupu akcji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A., działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że 19.330 (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako akcje serii E o numerach:

4.599.190 - 4.599.339, 4.599.340, 4.602.822 - 4.602.921, 4.603.022 - 4.603.031, 4.603.032 - 4.603.034, 4.603.035 - 4.603.979, 4.603.980 - 4.603.989, 4.603.990 - 4.604.797, 4.604.798 - 4.604.996, 4.604.997, 4.604.998 - 4.605.052, 4.605.053 - 4.606.107, 4.606.108 - 4.606.696, 4.606.697 - 4.606.797, 4.606.798 - 4.606.847, 4.606.848 - 4.606.859 , 4.606.860 - 4.606.863, 4.606.864 - 4.607.395, 4.607.396 - 4.607.673, 4.607.674 - 4.607.687, 4.607.688, 4.607.689 - 4.609.101, 4.609.102 - 4.609.107, 4.609.108 - 4.609.167, 4.609.168 - 4.609.267, 4.609.268, 4.609.269 - 4.609.321, 4.609.322 - 4.609.895, 4.612.596 - 4.612.775, 4.612.776 - 4.613.159, 4.613.160 - 4.621.578, 4.621.579 - 4.621.649, 4.622.703, 4.622.704, 4.622.705 - 4.622.706, 4.622.707, 4.622.708 - 4.623.045, 4.623.046 - 4.623.130, 4.623.131, 4.623.132 - 4.623.199, 4.623.205 - 4.623.432, 4.623.433 - 4.623.533, 4.623.534 - 4.623.633, 4.623.634 - 4.623.768, 4.623.769 - 4.625.478, 4.625.479 - 4.625.824, oraz 4.625.825 - 4.625.858,

należących do mniejszościowych akcjonariuszy Spółki, które łącznie stanowią 0,17% kapitału zakładowego Spółki (zwanych dalej „Akcjami”), podlega przymusowemu wykupowi na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Wszystkie Akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nabędzie spółka pod firmą Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 435a, 02-801 Warszawa, będąca akcjonariuszem większościowym Spółki, posiadająca 11.151.930 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 99,83% kapitału zakładowego Spółki.

Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego – Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Zgodnie z art. 418 § 2a KSH Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których Akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do składania w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszej uchwały, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Puławskiej 435a (po uprzednim umówieniu spotkania pod numerem telefonu 512 097 542) lub drogą pocztową, dokumentów Akcji lub dowodów złożenia dokumentów tychże Akcji do rozporządzenia Spółki (tj. do podpisania i złożenia odpowiednich oświadczeń i dyspozycji z wykorzystaniem wzoru udostępnionego przez Spółkę na stronie internetowej).

Zarząd Spółki unieważni w trybie art. 358 KSH dokumenty Akcji tego akcjonariusza, który w powyższym terminie nie złoży Akcji do rozporządzenia Spółki. W miejsce dokumentów Akcji unieważnionych wydane zostaną akcjonariuszowi większościowemu nowe dokumenty akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi.

W przypadku gdy Akcje unieważnione należą do osób nieznanych Spółce, lub gdy w inny sposób nie będzie możliwe przekazanie ceny wykupu, wówczas kwota pieniężna stanowiąca cenę wykupu zostanie złożona przez Spółkę do depozytu sądowego.

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki pod adresem https://stopklatka-sa.pl/dla_inwestorow.

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 232/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Informacja dla akcjonariuszy ws. przymusowego wykupu akcji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd STOPKLATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000332145, („Spółka”), działając na podstawie art. 417 §2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w nawiązaniu do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2020 r., niniejszym ogłasza, iż wybrany biegły ustalił cenę jednej akcji Spółki, podlegającej przymusowemu wykupowi na kwotę 6,18 zł (sześć złotych i osiemnaście gorszy).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd STOPKLATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000332145, („Spółka”), działając na podstawie art. 358, w związku z art. 418 §2a Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do ogłoszenia dokonanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 232/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. („Ogłoszenie”), niniejszym zawiadamia, iż w dniu 21 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie unieważnienia akcji Spółki niezłożonych bądź nieprzekazanych do rozporządzenia Spółki w terminie do dnia 27 grudnia 2020 r., w związku z przymusowym wykupem akcji Spółki serii E wskazanych w Ogłoszeniu.

Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż unieważnione zostały następujące odcinki akcji Spółki serii E: 4.599.340, od 4.602.822 do 4.602.921, od 4.603.980 do 4.603.989, 4.604.997, od 4.605.053 do 4.606.107, od 4.606.108 do 4.606.696, od 4.606.860 do 4.606.863, od 4.607.396 do 4.607.673, 4.607.688, od 4.607.689 do 4.609.101, od 4.609.102 do 4.609.107, od 4.609.108 do 4.609.167, 4.609.268, od 4.609.269 do 4.609.321, od 4.609.322 do 4.609.895, od 4.612.596 do 4.612.775, od 4.612.776 do 4.613.159, 4.622.703, 4.622.704, od 4.622.705 do 4.622.706, 4.622.707, od 4.622.708 do 4.623.045, od 4.623.046 do 4.623.130, 4.623.131, od 4.623.205 do 4.623.432, od 4.623.634 do 4.623.768, od 4.623.769 do 4.625.478, od 4.625.479 do 4.625.824.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji, Spółka wydała akcjonariuszowi Kino Polska TV S.A. nowe odcinki akcji obejmujące akcje serii E o numerach: 4.599.340, od 4.602.822 do 4.602.921, od 4.603.980 do 4.603.989, 4.604.997, od 4.605.053 do 4.606.107, od 4.606.108 do 4.606.696, od 4.606.860 do 4.606.863, od 4.607.396 do 4.607.673, 4.607.688, od 4.607.689 do 4.609.101, od 4.609.102 do 4.609.107, od 4.609.108 do 4.609.167, 4.609.268, od 4.609.269 do 4.609.321, od 4.609.322 do 4.609.895, od 4.612.596 do 4.612.775, od 4.612.776 do 4.613.159, 4.622.703, 4.622.704, od 4.622.705 do 4.622.706, 4.622.707, od 4.622.708 do 4.623.045, od 4.623.046 do 4.623.130, 4.623.131, od 4.623.205 do 4.623.432, od 4.623.634 do 4.623.768, od 4.623.769 do 4.625.478, od 4.625.479 do 4.625.824.

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 28/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje na temat walnych zgromadzeń Stopklatka S.A. są dostępne w zakładce WALNE ZGROMADZENIA.