Informacje o akcjach

Akcjonariat Stopklatka SA

Akcjonariat Stopklatka S.A.

Posiadacz akcji - nazwa (firma) jednostki Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość w zł Udział w kapitale podstawowym w % Liczba głosów na WZ

Udział w ogólnej liczbie głosów
na WZ

 
Kino Polska TV S.A.
Zwykłe na okaziciela 11 129 145 11 129 145 99,83% 11 152 562 99,83%
             
 
Pozostali
Zwykłe na okaziciela 42 115 42 115 0,17% 18 698 0,17%
Razem   11 171 260 11 171 260 100,00% 11 171 260 100,00%

 

 

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: bdm@bdm.com.pl
Tel. +48 33 812 84 00


Więcej o naszym Animatorze Rynku: www.bdm.com.pl