Informacje o akcjach

Akcjonariat Stopklatka SA

Akcjonariat Stopklatka S.A.

Posiadacz akcji - nazwa (firma) jednostki Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość w zł Udział w kapitale podstawowym w %* Liczba głosów na WZ

Udział w ogólnej liczbie głowsów
na WZ*

 
Kino Polska TV S.A.
Zwykłe na okaziciela 10 246 168 10 246 168 91,72% 10 246 168 91,72%
             
 
Hakan Atlan
Zwykłe na okaziciela 647 844 647 844 5,80% 647 844 5,80%
 
Pozostali
Zwykłe na okaziciela 277 248 277 248 2,48% 277 248 2.48%
Razem   11 171 260 11 171 260 100,00% 11 171 260 100,00%

 

zgodnie ze spisami nabywców otrzymanymi od domów maklerskich, po zakończeniu subskrypcji akcji serii E

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: bdm@bdm.com.pl
Tel. +48 33 812 84 00


Więcej o naszym Animatorze Rynku: www.bdm.com.pl