Władze spółki

Zarząd

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Urodził się w 1967 r. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, księgowości, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP.

Przebieg kariery zawodowej:
2016 - 2018 Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. - Członek Zarządu (wcześniej Członek Rady Nadzorczej)
2016 - Enezag 3 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2007 - obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska TV Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu/Dyrektor Generalny)
2006 - 2010 ESDOR Bogusław Kisielewski - jednoosobowa działalność gospodarcza
2006 - 2007 Pellet Art. Sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy
2005 - 2014 Dores Sp. z o.o. - Członek Zarządu (od 2013 Dores Sp. z o.o. w likwidacji - Likwidator)
2000 - 2005 ZPO Modena S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny i Finansowy
1998 - 2000 Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Finansowy
1995 - 1998 BMJ Management Sp. z o.o. - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
1995 Regionalny Dom Maklerski Polonia S.A. - Makler

Bogusław Kisielewski pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich trzech lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach i podmiotach:
2016 - 2018 Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. - Członek Zarządu (wcześniej Członek Rady Nadzorczej)
2016 - Enezag 3 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2013 - obecnie Stopklatka S.A. - Prezes Zarządu
2012 - 2016 Kino Polska Program Sp. z o.o. - Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu)
2011 - 2015 Fundacja Kino Polska - Prezes Zarządu (wcześniej Wiceprezes Zarządu)
2007 - obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu)
2005 - 2014 Dores Sp. z o.o. - Członek Zarządu (od 2013 Dores Sp. z o.o. w likwidacji - Likwidator)

Bogusław Kisielewski jest lub był w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek osobowych i kapitałowych:
2013 - obecnie Stopklatka S.A.
2013 - 2014 Telford Investments Sp. z o.o.
2010 - obecnie Kino Polska TV S.A.
2005 - 2014 Dores Sp. z o.o.

Oprócz wyżej wskazanych Bogusław Kisielewski nie był w ciągu ostatnich trzech lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych poza faktem bycia akcjonariuszem w spółkach akcyjnych, w których pan Bogusław Kisielewski posiada lub posiadał poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Bogusław Kisielewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Bogusław Kisielewski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Bogusław Kisielewski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bogusław Kisielewski nie prowadzi podstawowej działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie (w tym stanowiłaby konkurencję) dla Stopklatka S.A. za wyjątkiem pełnienia funkcji zarządczych w następujących w spółce Kino Polska TV S.A., bycia akcjonariuszem w spółce Kino Polska TV S.A. oraz pełnienia funkcji nadzorczych w spółce Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.

Małgorzata Parczewska-Pałka - Członek Zarządu

Pani Małgorzata Parczewska-Pałka jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2010 roku uzyskała tytuł MBA University of Wisconsin-La Crosse.  Od 2015 roku posiada status członka CIMA.

Pani Małgorzata Parczewska-Pałka karierę zawodową rozpoczęła w 2000 roku od stanowiska Specjalisty ds. kontrolingu w Adidas Poland Sp. z o.o. Następnie pełniła funkcję Analityka i Kontrolera Finansowego w Uczelni Łazarskiego. Równocześnie, związana była Vimed Medical Center, gdzie pełniła stanowisko  Kontrolera Finansowego.

W latach 2014-2016 pełniła rolę Dyrektora Finansowego Comperia.pl S.A., spółki notowanej na GPW.

Od listopada 2016 r. związana jest z Grupą Kino Polska S.A., gdzie do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Finansowego.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Pani Małgorzata Parczewska-Pałka, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Małgorzata Parczewska-Pałka posiada zdolności do czynności prawnych. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie została skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Małgorzata Parczewska-Pałka nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pani Małgorzata Parczewska-Pałka nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w spółkach objętych procesem upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Berk Uziyel - Członek Zarządu

Pan Berk Uziyel urodził się w 1979 roku w Turcji. W 1997 roku ukończył The Koc Shool w Stambule, a w 2001 roku studia na Wydziale Administracji i Przedsiębiorczości w Biznesie w Babson College w Bostonie. 

Pan Berk Uziyel rozpoczął karierę zawodową w 2001 roku w Merill Lynch w Bostonie. Rok później dołączył do zespołu firmy Eftas, gdzie był odpowiedzialny za dystrybucję marek Konica Minolta, Kodak, Olympus i Oblio. Pełnił tam kolejno funkcje: 

• Managera ds. Sprzedaży i Marketingu, 

• Dyrektora Sprzedaży, 

• Dyrektora Operacyjnego. 

Od 2010 roku obowiązki te łączy z funkcją Dyrektora Nowych Mediów w SPI International B.V.I., Dyrektora Zarządzającego Filmbox International Ltd. oraz Mediabox Broadcasting International Ltd., odpowiedzialnego m.in. za dystrybucję kanałów FilmBox na międzynarodowym rynku. Od 2014 roku jest członkiem Zarządu Kino Polska TV S.A. W latach 2016-2018 pełnił on funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

Działalność konkurencyjna Pana Berka Uziyel poza przedsiębiorstwem Spółki, związana jest z zaangażowaniem m.in. na rzecz podmiotów z Grupy SPI, w skład której wchodzi także Kino Polska TV S.A. Jest on również członkiem Zarządu Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania. 

Pan Berk Uziyel posiada zdolności do czynności prawnych. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Berk Uziyel nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Berk Uziyel nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w spółkach objętych procesem upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

Rada Nadzorcza Spółki

Loni Farhi - Członek Rady Nadzorczej

Loni Farhi jest członkiem British Academy of Film and Television Arts-East Coast. Od wielu lat pracuje w branży filmowej. W latach 1978 – 1985 pracował w Eskimo Yunleri A.S. – napierw na stanowisku Sales Manager, następnie Production Manager, a od 1983 r. na stanowisku General Manager. W latach 1987 – 1989 pracował w Ans International jako Managing Partner. W 1989 r. założył SPI INC., gdzie do 1991 r. sprawował funkcję CEO. Od 1990 r. jest Prezesem Zarządu SPI International INC., New York. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. i Stopklatka S.A.

Działalność konkurencyjna Pana Loniego Farhi poza przedsiębiorstwem Spółki związana jest z zaangażowaniem m.in. na rzecz podmiotów z Grupy SPI, oraz Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności.

Pan Loni Farhi posiada zdolności do czynności prawnych. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Loni Farhi nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Loni Farhi nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w spółkach objętych procesem upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Alber Uziyel - Członek Rady Nadzorczej

Alber Uziyel ukończył Instambul Technical University, uzyskując tytuł magistra elektrotechniki.

W latach 1979 – 1996 pełnił funkcję Członka Zarządu w Eskimo Textile and Production. Od 2008 r. jest Prezesem Eftas A.S., gdzie odpowiada m.in. za opracowywanie strategii firmy oraz nadzór nad prowadzoną przez nią dystrybucją. Od 2012 r. współpracuje z Mediabox International Ltd, jako Doradca ds. projektu Filmbox Live. W 2015 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Kino Polska TV S.A.

Działalność konkurencyjna Pana Alber Uziyel poza przedsiębiorstwem Spółki związana jest z zaangażowaniem m.in. na rzecz podmiotów z Grupy SPI, oraz Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności.

Pan Alber Uziyel posiada zdolności do czynności prawnych. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Alber Uziyel nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Alber Uziyel nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w spółkach objętych procesem upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Katarzyna Woźnicka - Członek Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Woźnicka studiowała na Wydziale Finansów i Księgowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2001 r. uzyskała tytuł Magistra Finansów i Księgowości. Od 2009 r. jest członkiem ACCA, a od 2014 r. FCCA.

W latach 2001 – 2003 była Kierownikiem Działu administrowania zakupami w Prószyński S.A./Agora S.A. Następnie w Agora S.A. (w latach 2003 – 2006) pracowała na stanowisku Analityka, a później (2006 – 2007) jako Controller finansowy. W latach 2007 – 2014 związana z LexisNexis Polska Sp. z o.o. na początku jako Manager ds. finansów, a następnie jako Dyrektor finansowy / Członek Zarządu. W latach 2014 – 2015 Katarzyna Woźnicka pracowała w Kino Polska TV S.A. na stanowisku Dyrektora finansowego. Od 2014 r. zatrudniona w Stopklatka S.A. jako Dyrektor finansowy. Od 2016 r. sprawuje funkcję CFO w SPI International Group.

Od 2016 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Kino polska TV S.A. jako Członek Rady Nadzorczej.

Działalność konkurencyjna Pani Katarzyna Woźnicka poza przedsiębiorstwem Spółki związana jest z zaangażowaniem m.in. na rzecz Grupy SPI oraz Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności.

Pani Katarzyna Woźnicka posiada zdolności do czynności prawnych. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie została skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Katarzyna Woźnicka nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pani Katarzyna Woźnicka nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w spółkach objętych procesem upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Wiktor Dega - Członek Rady Nadzorczej

Pan Wiktor Dega jest absolwentem kierunku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał certyfikat – Diploma in Managment w ramach podyplomowych studiów Master of Business Administration Był aplikantem sądowym, a następnie adwokackim. Zdał egzamin adwokacki. Rozpoczął karierę adwokacka w kancelarii Pociej, Dubois i Wspólnicy, a następnie Weil Gotshal & Manges sp.k. Paweł Rymarz. Obecnie jest wspólnikiem Kancelarii Dega Koroluk i Partnerzy.

Pan Wiktor Dega jest członkiem organów lub wspólnikiem następujących spółek:

- Członek Zarządu Enezag1 sp. z o.o.

- Członek Rady Nadzorczej iExpert.pl S.A.

- Wspólnik Kancelarii Dega Koroluk i Partnerzy

- Wspólnik Księgowość Warszawa KDS sp. z o.o.

Pan Wiktor Dega w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów lub wspólnikiem następujących spółek:

- Członek Zarządu Enezag2 sp. z o.o.

- Członek Zarządu Enezag3 sp. z o.o.

- Członek Rady Nadzorczej Cable Television Networks & Partners sp. z o.o.

-Członek Zarządu Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o.

Pan Wiktor Dega, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Wiktor Dega posiada zdolności do czynności prawnych. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wiktor Dega nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Wiktor Dega nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w spółkach objętych procesem upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej

Urodził się w 1977 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2001 uzyskał tytuł magistra prawa. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Przebieg kariery zawodowej:
2016 - obecnie wspólnik w spółce Matwijcio Multaniak Orłowski Kancelaria Syndyków s.c.
2006 - obecnie Partner w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
2006 - obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Remedis S.A.
2011 - obecnie Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.
2014 - 2015 Członek Rady Nadzorczej PBO Anioła S.A. w upadłości 

Piotr Orłowski pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich trzech lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach:
2011 - obecnie Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.
2007 - 2014 Komplementariusz spółki P. Orłowski Kancelaria Radcy Prawnego Sp. K.
2006 - obecnie Partner w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
2006 - obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Remedis S.A.

Piotr Orłowski jest wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek osobowych i kapitałowych:
2006 - obecnie Partner w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Piotr Orłowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Piotr Orłowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Piotr Orłowski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Orłowski nie prowadzi podstawowej działalności poza Spółką, która miała by istotne znaczenie (w tym stanowiłaby konkurencję) dla Stopklatka S.A., za wyjątkiem pełnienia funkcji członka Rady Nadzorcze i członka Komitetu Audytu Kino Polska TV S.A.