Władze spółki

Zarząd

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Urodził się w 1967 r. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, księgowości, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP.

Przebieg kariery zawodowej:
2016 - obecnie Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. - Członek Zarządu (wcześniej Członek Rady Nadzorczej)
2016 - Enezag 3 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2007 - obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska TV Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu/Dyrektor Generalny)
2006 - 2010 ESDOR Bogusław Kisielewski - jednoosobowa działalność gospodarcza
2006 - 2007 Pellet Art. Sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy
2005 - 2014 Dores Sp. z o.o. - Członek Zarządu (od 2013 Dores Sp. z o.o. w likwidacji - Likwidator)
2000 - 2005 ZPO Modena S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny i Finansowy
1998 - 2000 Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Finansowy
1995 - 1998 BMJ Management Sp. z o.o. - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
1995 Regionalny Dom Maklerski Polonia S.A. - Makler

Bogusław Kisielewski pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich trzech lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach i podmiotach:
2016 - obecnie Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. - Członek Zarządu (wcześniej Członek Rady Nadzorczej)
2016 - Enezag 3 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2013 - obecnie Stopklatka S.A. - Prezes Zarządu
2012 - 2016 Kino Polska Program Sp. z o.o. - Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu)
2011 - 2015 Fundacja Kino Polska - Prezes Zarządu (wcześniej Wiceprezes Zarządu)
2007 - obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu)
2005 - 2014 Dores Sp. z o.o. - Członek Zarządu (od 2013 Dores Sp. z o.o. w likwidacji - Likwidator)

Bogusław Kisielewski jest lub był w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek osobowych i kapitałowych:
2013 - obecnie Stopklatka S.A.
2013 - 2014 Telford Investments Sp. z o.o.
2010 - obecnie Kino Polska TV S.A.
2005 - 2014 Dores Sp. z o.o.

Oprócz wyżej wskazanych Bogusław Kisielewski nie był w ciągu ostatnich trzech lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych poza faktem bycia akcjonariuszem w spółkach akcyjnych, w których pan Bogusław Kisielewski posiada lub posiadał poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Bogusław Kisielewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Bogusław Kisielewski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Bogusław Kisielewski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bogusław Kisielewski nie prowadzi podstawowej działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie (w tym stanowiłaby konkurencję) dla Stopklatka S.A. za wyjątkiem pełnienia funkcji zarządczych w następujących w spółce Kino Polska TV S.A., bycia akcjonariuszem w spółce Kino Polska TV S.A. oraz pełnienia funkcji nadzorczych w spółce Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu

Urodzona w 1974 roku. Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 1999 roku uzyskała tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów, w tym ACCA, uzyskując status ACCA member.

Od listopada 2013 roku kieruje rozwojem działalności telewizyjnej Grupy Agora S.A., w tym współpracą z Kino Polska TV S.A. przy projekcie kanału filmowego Stopklatka TV. W 2015 r. z sukcesem poprowadziła proces ubiegania się o przyznanie koncesji spółce zależnej Agory S.A. na kanał telewizyjny na ósmym multipleksie. W latach 2010 – 2013 była dyrektor zarządzającą platformy internetowej do sprzedaży e-booków i audiobooków Publio.pl. Stworzyła koncepcję oraz nadzorowała powstanie i działalność serwisu, który po roku od startu znalazł się w czołówce księgarni internetowych z publikacjami elektronicznymi.

Z Agorą związana od 1999 roku. Pracowała jako menedżer w dziale zajmującym się przejęciami i inwestycjami dla Grupy Agora S.A. oraz w dziale Kontrolingu. Od 2008 roku jest komandytariuszem spółki komandytowej „Kapitał Ziemski Sp. z o. o. I”.

Pani Agnieszka Sadowska nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Agnieszka Sadowska nie prowadzi podstawowej działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie (w tym stanowiłaby konkurencję) dla Spółki, za wyjątkiem pełnienia funkcji członka Zarządów następujących spółek zależnych Agora S.A.: Green Content sp. z o.o., TV Zone sp. z o.o., Joy Media sp. z o.o. oraz PTA sp. z o.o.

Pani Sadowska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez nią sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 

Rada Nadzorcza Spółki

Berk Uziyel - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Berk Uziyel urodził się w 1979 roku w Turcji. W 1997 roku ukończył The Koc School w Stambule, a w 2001 roku studia na Wydziale Administracji i Przedsiębiorczości w Biznesie w Babson College w Bostonie.

Przebieg kariery zawodowej:
Pan Berk Uziyel rozpoczął karierę zawodową w 2001 roku w Merill Lynch w Bostonie. Rok później dołączył do zespołu firmy Eftas, gdzie był odpowiedzialny za dystrybucję marek Konica Minolta, Kodak, Olympus i Oblio. Pełnił tam kolejno funkcje:

  • Managera ds. Sprzedaży i Marketingu,
  • Dyrektora Sprzedaży,
  • Dyrektora Operacyjnego.

Od 2010 roku obowiązki te łączy z funkcją Dyrektora Nowych Mediów w SPI International B.V.I., Dyrektora Zarządzającego Filmbox International Ltd. oraz Mediabox Broadcasting International Ltd., odpowiedzialnego m.in. za dystrybucję kanałów FilmBox na międzynarodowym rynku.

Od 2014 roku jest członkiem Zarządu Kino Polska TV S.A.

Działalność konkurencyjna Pana Berka Uziyel poza przedsiębiorstwem Spółki, związana jest z zaangażowaniem m.in. na rzecz podmiotów z Grupy SPI, w skład której wchodzi także Kino Polska TV S.A. Jest on również członkiem Zarządu Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

Zgodnie z otrzymanym od niego oświadczeniem Pan Berk Uziyel nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Berk Uziyel jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie figuruje on także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Berk Uziyel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie istniały przypadku upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Bartosz Hojka - Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1974 roku, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim.

Członek rady nadzorczej spółek AMS S.A., Helios S.A., GoldenLine sp. z o.o., AdTaily sp. z o.o. Wspólnik spółki Agora-Holding sp. z o.o.

Od 12 marca 2014 r. pełni funkcję prezesa zarządu spółki Agora S.A.

Członek zarządu tej spółki od 28 czerwca 2013 r. Nadzoruje segmenty Radio i Prasa, pion Sprzedaży Korporacyjnej oraz działy Pracowniczy i Komunikacji Korporacyjnej. W latach 2005 - 2013 był członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym Grupy Radiowej Agory sp. z o.o. (dalej "GRA") obejmującej Radio Złote Przeboje, Rock Radio oraz Radio TOK FM, którego GRA jest większościowym udziałowcem. Przeprowadził restrukturyzację, która zaowocowała skokową poprawą rentowności segmentu radiowego. Pod jego kierownictwem radio TOK FM stało się jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. GRA uzyskała w tym czasie 9 nowych koncesji oraz rozwinęła, pod markami Tuba.FM i Tuba.TV, innowacyjną ofertę w Internecie oraz na urządzeniach mobilnych. Ponadto GRA założyła Doradztwo Mediowe (wcześniej Radiowe Doradztwo Reklamowe) - lidera rynku pośrednictwa reklamowego w radiu oraz poszerzyła działalność o nowe obszary, m.in. produkcję wideo.

Pracę w Agorze rozpoczął w 1998 r. na stanowisku dyrektora programowego śląskiego radia Karolina; następnie, jak dyrektor programu i promocji wszystkich stacji należących do GRA, był m.in. odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek marki Złote Przeboje.

Od samego początku swojej kariery zawodowej związany z mediami elektronicznymi, m.in. jako redaktor w katowickim radiu TOP oraz w ośrodku regionalnym TVP w Katowicach.

Pan Hojka nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Bartosz Hojka nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie prowadzi on działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem pełnienia funkcji prokurenta w następujących spółkach zależnych Agora S.A.: Green Content sp. z o.o., TV Zone sp. z o.o., Joy Media sp. z o.o. oraz PTA sp. z o.o.

Tomasz Jagiełło - Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1967 roku, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Edynburgu.

Od 28 czerwca 2013 roku wchodzi w skład zarządu spółki Agora S.A. Nadzoruje segment Film i Książka.

Tomasz Jagiełło jest założycielem i prezesem zarządu spółki Helios S.A., największego pod względem liczby obiektów operatora sieci kin w Polsce. Współtwórca sukcesu tej spółki, od początku odpowiedzialny za jej rozwój i strategię. Reprezentował spółkę podczas transakcji nabycia w 2007 roku sieci 5 kin Kinoplex oraz podczas transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki przez Agorę S.A. w 2010 roku. Był jednym z pomysłodawców powołania spółki Next Film Sp. z o.o., dzięki której Helios poszerzył swoją działalność o dystrybucję filmową.

Od października 2011 roku członek Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wcześniej wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Kina Polskie. Członek Rady Nadzorczej spółki AMS S.A.

Pan Jagiełło nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Tomasz Jagiełło nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie prowadzi on działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Grzegorz Julian Kania - Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Julian Kania jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz członkiem ACCA od 2001 r. Pan Grzegorz Julian Kania jest specjalistą w dziedzinie zarządzania finansami z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach. Karierę rozpoczął w PricewaterhouseCoopers, specjalizując się w usługach doradztwa i audytu dla podmiotów z sektora nowych technologii, mediów i rozrywki. W latach 2003-2008 pełnił funkcję zastępcy dyrektora finansowego UPC Polska. W latach 2008-2011 kierował finansami w skandynawskiej Grupie Kapitałowej BLStream (obecnie Intive), będącej dostarczycielem aplikacji mobilnych i innych rozwiązań informatycznych. Pan Grzegorz Julian Kania od 2012 r. pełnił funkcję CFO w Ringier Axel Springer Polska, a od 2014 r. - w Grupie Onet-RAS Polska. Od 8 listopada 2017 r. wchodzi w skład zarządu Agora S.A., w ramach swoich obowiązków nadzoruje pion Finanse i Administracja oraz Technologii, a także dział Audytu Wewnętrznego. Ponadto zasiada w Radzie Nadzorczej spółki AMS S.A.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Pan Grzegorz Julian Kania, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Grzegorz Julian Kania posiada zdolności do czynności prawnych. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Grzegorz Julian Kania nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Grzegorz Julian Kania nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w spółkach objętych procesem upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Marcin Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

Urodził się w 1980 r. Studiował na Uniwersytecie Śląskim, Wydział Radia i Telewizji. W roku 2003 uzyskał tytuł Magistra Organizacji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej.

Przebieg kariery zawodowej:
2016 - obecnie Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. - Członek Zarządu (wcześniej Członek Rady Nadzorczej) 
2014 - obecnie Kino Polska TV S.A. - Członek Zarządu (wcześniej Prokurent)
2012 - obecnie KPTV Media Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2011 - obecnie Grupa Kino Polska TV S.A. - Dyrektor Zarządzający Kanałów Filmbox i Kino Polska
2007 - 2010 Fox International Channels Polska - Operations & OnAir Manager
2005 - 2007 Kino Polska TV Sp. z o.o. - Kierownik Działu Postprodukcji

Marcin Kowalski pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich trzech lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach:
2016 - obecnie Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. - Członek Zarządu (wcześniej Członek Rady Nadzorczej) 
2015 - obecnie Kino Polska TV S.A. - Członek Zarządu        
2012 - obecnie KPTV Media Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Marcin Kowalski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Marcin Kowalski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Marcin Kowalski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marcin Kowalski nie prowadzi podstawowej działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie (w tym stanowiłaby konkurencję) dla Stopklatka S.A., za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KPTV Media sp. z o.o. oraz funkcji Prokurenta Kino Polska TV S.A.

Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej

Urodził się w 1977 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2001 uzyskał tytuł magistra prawa. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Przebieg kariery zawodowej:
2016 - obecnie wspólnik w spółce Matwijcio Multaniak Orłowski Kancelaria Syndyków s.c.
2006 - obecnie Partner w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
2006 - obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Remedis S.A.
2011 - obecnie Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.
2014 - 2015 Członek Rady Nadzorczej PBO Anioła S.A. w upadłości 

Piotr Orłowski pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich trzech lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach:
2011 - obecnie Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.
2007 - 2014 Komplementariusz spółki P. Orłowski Kancelaria Radcy Prawnego Sp. K.
2006 - obecnie Partner w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
2006 - obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Remedis S.A.

Piotr Orłowski jest wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek osobowych i kapitałowych:
2006 - obecnie Partner w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Piotr Orłowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Piotr Orłowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Piotr Orłowski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Orłowski nie prowadzi podstawowej działalności poza Spółką, która miała by istotne znaczenie (w tym stanowiłaby konkurencję) dla Stopklatka S.A., za wyjątkiem pełnienia funkcji członka Rady Nadzorcze i członka Komitetu Audytu Kino Polska TV S.A.