Raport EBI nr 15/2013: Korekta raportu kwartalnego nr 6/2013 za IV kwartał 2012 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że uległy zmianie wybrane dane finansowe przekazane w raporcie kwartalnym Spółki za IV kwartał 2012 roku ("raport kwartalny"), opublikowanym w dniu 15.02.2013 r. za pośrednictwem systemu EBI pod numerem 6/2013.

Powodem dokonania korekty danych finansowych z bilansu Spółki zaprezentowanych w raporcie za IV kwartał 2012 r. było błędne wykazanie pierwotnie dokonanych odpisów aktualizacyjnych w sposób niepomniejszający sumy bilansowej.

Jednocześnie Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w związku z faktem, iż po dniu publikacji raportu kwartalnego do Spółki sukcesywnie docierały dodatkowe dokumenty księgowe dotyczące roku 2012, Emitent dokonał także korekty wybranych danych finansowych za IV kwartał 2012 r. zawartych w rachunku zysków i strat zgodnie z otrzymanymi dokumentami.

W załączeniu do niniejszej informacji Stopklatka S.A. przekazuje korygowaną treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. w brzmieniu przed i po korekcie.
 

[załącznik: Korygowana_tresc_raportu_kwartalnego_za_IV_kwartal_2012_Stopklatka_SA.pdf]


Podstawa prawna :
§ 5 ust.1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 15/2013Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu