Raport ESPI nr 9/2010: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału powyżej 50% w ogólnej liczbie głosów na WZA

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. (dalej Spółka) informuje, że dnia 10 grudnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Kino Polska TV S.A. (dalej KPTV) przekazane w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału powyżej 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zwiększenie ww. progu nastąpiło w wyniku nabycia 393.807 sztuk akcji serii A1 od akcjonariusza Net Internet S.A. zgodnie z planem realizacji umowy z dnia 31.05.2010 r., tj. była to transakcja poza rynkiem giełdowym. Przed ww. transakcją KPTV posiadała 877.193 sztuk akcji serii A1 co stanowiło 45,01% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZA. Po dokonanej transakcji posiada 1.271.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 65,21% kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 9/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu