Raport EBI nr 12/2010: Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2010 r.

Zarząd Spółki STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2010 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - lipiec 2010.

W ocenie Spółki w okresie objętym raportem nie wystąpiły szczególne, nowe zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć istotny wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Emitenta i w kolejnych okresach.

W dniu 12 lipca br. Spółka Stopklatka S.A. zadebiutowała na NewConnect. W lipcu nastąpiła ponadto rejestracja podziału akcji serii A - 1 lipca 2010 roku Sąd Rejonowy właściwy dla Spółki zarejestrował podział 1.756.000 sztuk akcji serii A na dwie odrębne serie A1 w ilości 1.271.000 sztuk i A2 w ilości 485.000 sztuk. W dniu 29.07.2010 r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 193.045 sztuk akcji serii B.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

- W okresie objętym niniejszym raportem spółka Stopklatka S.A. opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe w systemie EBI:

2010-07-29 15:30:21 bieżący 9/2010 STK Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału
2010-07-14 18:35:09 bieżący 8/2010 STK RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2010 R.
2010-07-14 13:38:34 bieżący 7/2010 STK Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2010 roku.
2010-07-13 19:18:02 bieżący 6/2010 STK Rejestracja podziału akcji serii A
2010-07-09 13:11:50 bieżący 5/2010 STK Wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii B - korekta
2010-07-09 12:59:12 bieżący 4/2010 STK Wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii B
2010-07-08 15:46:54 bieżący 3/2010 STK Złożenie do KRS wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego
2010-07-07 15:59:37 bieżący 2/2010 STK Wprowadzenie do obrotu akcji serii B i PDA serii B Stopklatka S.A.
2010-07-05 13:35:42 bieżący 1/2010 STK Uzyskanie przez Stopklatka Spółka Akcyjna dostępu do EBI

- W okresie objętym niniejszym raportem spółka Stopklatka S.A. opublikowała następujące raporty bieżące w systemie ESPI.

2010-07-22 15:50:30 STOPKLATKA S.A. RB_ASO 2 2010[287646]
2010-07-14 12:51:25 STOPKLATKA S.A. RB_ASO 1 2010[287121]
2010-07-14 12:36:23 STOPKLATKA S.A. RB_ASO 2 2010[287119]
2010-07-14 11:36:13 STOPKLATKA S.A. RB_ASO 1 2010[287113]

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

Spółka zadebiutowała na NewConnect 12 lipca. W okresie objętym raportem nie rozpoczęła jeszcze realizacji celów emisyjnych.

W miesiącu objętym raportem prowadzone były z kolei prace rozwojowe serwisu Stopklatka.pl: uruchomiona została sekcja relacji inwestorskich, a także przygotowane i uruchomione zostały adaptacje serwisu pod patronat Stopklatki dla festiwalu Era Nowe Horyzonty i oficjalny blog producenta do filmu "Wymyk" i wprowadzone komiksy autorstwa Roberta Sienickiego. Ponadto Spółka rozpoczęła współpracę z liderem wśród sieci reklamowych w Polsce - ArboMedia Polska Sp. z o.o w zakresie sprzedaży reklam.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Ważne z punktu widzenia inwestorów następujące zdarzenia w sierpniu:
- 9 sierpnia br. - ostatni dzień notowania PDA serii B (wycofanie z obrotu na NewConnect),
- 10 sierpnia br. - pierwszy dzień notowania Akcji serii B.
W kolejnym miesiącu Spółka nie planuje zwoływania walnego zgromadzenia, oraz rozpoczynania subskrypcji akcji nowej serii, natomiast zgodnie z opublikowanym w EBI harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikuje w dniu 13 sierpnia raport kwartalny za drugi kwartał 2010 r.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 12/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu