Raport ESPI nr 3/2020: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., niniejszym informuje, iż dziś, tj. 25 lutego 2020 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę Zarządu GPW w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Stopklatka S.A. („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, z upływem dnia 29 lutego 2020 r. nastąpi wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect. Dodatkowo zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a niezrealizowane do 28 lutego 2020 r. (włącznie), stracą ważność. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 25 lutego 2020 r.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska – Pałka – Członek Zarządu