Raport ESPI 2/2020: Złożenie wniosku o wycofanie akcji Stopklatka S.A. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Emitent złożył w dniu dzisiejszym tj. 21 lutego 2020 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  („GPW”) pismo w zakresie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 


Przedmiotowe pismo zostało wystosowane do GPW w związku z uzyskaniem w dniu 18 lutego 2020 r. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na wycofanie akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. KNF określiła termin, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji na dzień 29 lutego 2020 r.


Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska – Pałka – Członek Zarządu