Raport ESPI 11/2019: Informacja o transakcjach na akcjach spółki uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 grudnia 2019 r. otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, bezpośredniego akcjonariusza w Spółce. Powiadomienie dotyczy nabycia 208.361 akcji Spółki (1,87% wszystkich jej akcji). Powiadomienie stanowi załącznik do tego raportu.

Powiadomienie o transakcji, o ktrórym mowa w art.19 ust 1 rozporządzenia

Podstawa prawna: 


Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:


Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu