Raport ESPI 10/2019: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 grudnia 2019 r. otrzymał od „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623), zawierające poniższe informacje:
 
"Działając w imieniu „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie oraz następującym adresem: ul. Puławska 435a, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 332145 („Spółka”), na podstawie art. 69 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (“Ustawa”), niniejszym zawiadamiamy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie oraz następującym adresem ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944 (“Stopklatka”) posiadanych przez Spółkę.
 
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.
 
W dniu 5 grudnia 2019 r. Spółka, w wyniku rozliczenia środków pieniężnych w związku z zakończeniem wezwania na akcje Stopklatka S.A., w ramach transakcji, która miała miejsce w dniu 3 grudnia 2019 r. nabyła 208.361 akcji zwykłych na okaziciela Stopklatki („Transakcja”). W rezultacie Spółka zwiększyła o ponad 1% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki.
 
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
 
Przed Transakcją, Spółka posiadała bezpośrednio 10.920.784 akcje, stanowiące 97,76% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 10.920.784 głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowiło 97,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki.
 
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
 
Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia, po Transakcji, Spółka bezpośrednio posiada 11.129.145  akcji, stanowiących 99,62% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 11.129.145  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowi 99,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki.
 
4. Podmioty zależne akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
 
Nie dotyczy.
 
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
 
Nie dotyczy.
 
6. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy.
 
Nie dotyczy.
 
7. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy.
 
Nie dotyczy.
 
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
 
Jak opisano w punkcie 3 powyżej.
 
 
Podstawa prawna: 
 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
 
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu