Raport ESPI 9/2019: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 listopada 2019 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka", „Emitent”) z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”) w dniu 22 listopada 2019 r., stanowiącym kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 listopada 2019 r., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. 

1)    Nazwa akcjonariusza: Kino Polska TV S.A. 

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 10.920.784

Liczba głosów na NWZ Spółki: 10.920.784

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 100%

Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 97,76%

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 22 listopada 2019 r. łącznie reprezentowanych było 10.920.784 akcji, co stanowi 97,76% w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. 

Całkowita liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 11.171.260.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska - Pałka – Członek Zarządu