Raport EBI 16/2019: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 listopada 2019 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) w dniu 22 listopada 2019 r. wraz z wynikami głosowania.

Przedmiotowe NWZ było kontynuacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2019 r., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 14/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.

NWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: 

§4 ust. 2 pkt. 7,8,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Członek Zarządu
Małgorzata Parczewska – Pałka – Członek Zarządu