Raport EBI: 13/2019, ESPI 6/2019: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym zawiadamia o zwołaniu, w związku z otrzymanym od akcjonariusza żądaniem, którego treść stanowiła załącznik do raportu bieżącego EBI nr 12/2019,  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”):
- termin NWZ: 12 listopada 2019 r., godz. 11:00,
 - miejsce NWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.

Pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ oraz projekty uchwał NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.stopklatka-sa.pl w zakładce Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 12 listopada 2019 r.

Projekty uchwał NWZ 12 listopada 2019 r.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska - Pałka – Członek Zarządu