Raport EBI: 12/2019: Otrzymanie od Akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 
14 października 2019 r. otrzymał od akcjonariusza Emitenta – „Kino Polska TV” S.A. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Przedmiotowe żądanie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A.

Podstawa prawna: 

§4 ust. 2, pkt 1a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)


Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu