Raport ESPI 4/2019: Deklaracja akcjonariusza w sprawie wycofania Stopklatka S.A. z NewConnect

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 października 2019 r. otrzymał od większościowego akcjonariusza „Kino Polska TV” S.A., posiadającego akcje stanowiące 97,76% w kapitale zakładowym Spółki, oświadczenie, że celem akcjonariusza jest zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie Emitenta z obrotu na rynku NewConnect. W związku z powyższym zamierza nabyć do 100% akcji Spółki na warunkach wynikających z art. 77 – 79, w związku z art. 91 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Stosowne kroki prawne akcjonariusz zamierza podjąć w IV kwartale 2019 r.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu