Raport EBI 9/2019: Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Stopklatka S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki, w dniu dzisiejszym, tj. 18 lipca 2019 r. podpisana została umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wybraną firmą audytorska jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.


Podstawa prawna: 

§3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu