Raport ESPI 2/2019: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 24 czerwca 2019 r. 

1)    Nazwa akcjonariusza: Kino Polska S.A. 
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 4.635.679
Liczba głosów na ZWZ Spółki: 4.635.679
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na ZWZ Spółki: 100 %
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,50 %

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r. łącznie reprezentowanych było 4.635.679 akcji, co stanowi 41,50 % w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. 

Całkowita liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 11.171.260.

Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 2/2019

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska - Pałka – Członek Zarządu