Raport ESPI 21/2018: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za III kwartał 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje informację o wstępnych wynikach finansowych zanotowanych przez Emitenta w okresie ostatnich 3 miesięcy (tj. za okres od 1 lipca 2018 r. do  30 września 2018 r.)  w porównaniu do analogicznego okresu roku obrotowego 2017 r. (wraz z narastającymi danymi za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz porównawczo za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.). 

• Przychody ze sprzedaży:
3 miesiące zakończone 30 września 2018 r.: 5 761 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.: 5 903 tys. zł

• Strata netto:
3 miesiące zakończone 30 września 2018 r.: (1 689) tys. zł
3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.: (1 117) tys. zł

W okresie 3 miesięcy zakończonych 30 września 2018 r. kanał Emitenta odnotował 0,90% udziału w oglądalności w grupie komercyjnej co stanowi spadek o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Pomimo tego przychody za III kwartał 2018 r. nie odbiegały znacząco od przychodów wypracowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na gorszy wynik finansowy w analizowanym okresie największy wpływ miały ujemne różnice kursowe oraz jednorazowe przychody odnotowane w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
W III kwartale br. Emitent nabył nowy jakościowy kontent (m.in. serial „Opowieść Podręcznej”), którego emisja w IV kwartale powinna przełożyć się na poprawę wyników oglądalności kanału Stopklatka TV.


• Przychody ze sprzedaży:
9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 r.: 18 724 tys. zł
9 miesięcy zakończonych 30 września 2017 r.: 19 402 tys. zł

• Strata netto:
9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 r.: (3 389) tys. zł
9 miesięcy zakończonych 30 września 2017 r.: (2 143) tys. zł

Na wyniki finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r. wpływ miały niższe przychody gotówkowe z reklam. W analizowanym okresie były one o 3% niższe od wyników za analogiczny okres 2017 r. Wpływ na to miał przede wszystkim gorszy wynik wypracowany przez Emitenta w I i II kwartale bieżącego roku, spowodowany m.in. mistrzostwami świata w piłce nożnej. Stopklatka S.A. odnotowała również spadek przychodów barterowych spowodowany przesunięciem w czasie realizacji niektórych umów barterowych. Dodatkowymi czynnikami obciążającymi wynik był wzrost ujemnych różnic kursowych.

Wskazane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki finansowe za III kwartał 2018 r. (wraz z narastającymi danymi za III kwartał 2018 r. oraz danymi porównawczymi) zostaną przedstawione w raporcie Spółki za III kwartał 2018 r., którego publikacja zaplanowana jest na 14 listopada 2018 r. (zgodnie ze skorygowanym harmonogramem publikacji raportów przekazanym w raporcie EBI nr 24/2018).

W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego raportu kwartalnego wysokość zaprezentowanych wyników znacząco się zmieniła, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z jego aktualizacją.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji niniejszego raportu z uwagi na istotne odchylenia spodziewanego wyniku finansowego netto Spółki w III kwartale 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku obrotowego 2017.

 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarząd