Raport EBI 26/2018: Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady zawartej w punkcie 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że z dniem publikacji niniejszego raportu bieżącego, tj. 13 października 2018 roku, Spółka zaprzestaje publikowania raportów miesięcznych, o których mowa w pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

W opinii Emitenta informacje zawarte w raportach miesięcznych są tożsame z informacjami przekazywanymi za pośrednictwem raportów bieżących i okresowych oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej Emitenta. Publikowane przez Stopklatka S.A. raporty bieżące i okresowe umożliwiają wszystkim zainteresowanym inwestorom oraz akcjonariuszom Spółki, zapoznanie się z informacjami i zdarzeniami, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

Podstawa prawna: 
§4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)  

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem  26/2018

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu