Raport ESPI 18/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2018 r. otrzymał od „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, ze zmianami), zawierające poniższe informacje:
 
„Działając w imieniu „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie oraz następującym adresem: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 363674 („Spółka”), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, ze zmianami) (“Ustawa”), niniejszym zawiadamiamy o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o 5,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie oraz następującym adresem ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 332145 (“Stopklatka”) posiadanych przez Spółkę.
 
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.
W dniu 5 października 2018 r. Spółka, w transakcji poza system obrotu, nabyła 647.844 akcji zwykłych na okaziciela Stopklatki stanowiących 5,80% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 647.844 głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowiło 5,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki („Transakcja”). W rezultacie Spółka dotychczasowy posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów zmienił się o 5,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Stopklatka S.A.
 
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Przed Transakcją, Spółka posiadała bezpośrednio 10.272.940 akcji, stanowiących 91,96% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 10.272.940 głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowiło 91,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki.
 
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia, po Transakcji, Spółka bezpośrednio posiada 10.920.784 akcji, stanowiących 97,76% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 10.920.784 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowi 97,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki.
 
4. Podmioty zależne akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
Nie dotyczy.
 
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
Nie dotyczy.
 
6. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy.
Nie dotyczy.
 
7. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy.
Nie dotyczy.
 
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Jak opisano w punkcie 2 powyżej.”
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 18/2018
 
Podpisano przez: 
Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu 
Małgorzata Parczewska-Pałka, Członek Zarząd