Raport ESPI 17/2018: Korekta zawiadomienia o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu ESPI nr 16/2018 z dnia 28 września 2018 r., informuje, że w dniu 1 października 2018 r. do Spółki wpłynęła korekta powiadomienia od akcjonariusza o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 rozporządzenia MAR. 

Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 17/2018

 

Podpisy:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu