Raport ESPI 16/2018: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2018 roku otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, bezpośredniego akcjonariusza w Spółce. Powiadomienie dotyczy nabycia 26.772 akcji Spółki (0,2% wszystkich akcji). Powiadomienie stanowi załącznik do tego raportu.

Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 16/2018

 

Podpisy:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu