Raport EBI 21/2018: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2018 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 sierpnia 2018 r. rejestracji zmian Statutu Emitenta, dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lipca 2018 roku („NWZ”). 

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowane zmiany, został dołączony do niniejszego raportu. 

Treść uchwał NWZ została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 18/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

Raport opublikowano w systemie EBI pod numerem 21/2018

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu