Raport ESPI 11/2018: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za II kwartał 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje informację o wstępnych wynikach finansowych zanotowanych przez Emitenta w okresie ostatnich 3 miesięcy (tj. za okres od 1 kwietnia 2018 r. do  30 czerwca 2018 r.)  w porównaniu do analogicznego okresu roku obrotowego 2017 r. (wraz z narastającymi danymi za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz porównawczo za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.).

Przychody ze sprzedaży:
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r.: 7 044 tys. zł

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r.: 7 405 tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r.: 12 963 tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 r.: 13 499 tys. zł

 

Wynik netto:
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r.: (924) tys. zł

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r.: (96) tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r.: (1 700) tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 r.: (1 026) tys. zł

 

Zarząd Emitenta informuje, że na wskazane powyżej wyniki finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r. najistotniejszy wpływ miały niższe przychody gotówkowe z reklam, które były mniejsze o 6% w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. Powodem spadku przychodów była mniejsza oglądalność (SHR, A16-49) kanału Stopklatki TV w II kwartale 2018 r. Wskaźnik ten wyniósł w grupie komercyjnej 0,89%, co stanowi spadek o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Na słabsze wyniki oglądalności kanału miały wpływ inauguracja rozgrywek mistrzostw świata w piłce nożnej. Dodatkowo w II kwartale 2018 r. odnotowano wzrost ujemnych różnic kursowych.

Na wyniki finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. wpływ miały niższe przychody gotówkowe z reklam. W okresie tym udział oglądalności w grupie komercyjnej  (SHR, A16-49) wyniósł 0,90%, co oznacza spadek o 12% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Nastąpił również spadek przychodów barterowych co jest spowodowane przesunięciem w czasie realizacji niektórych umów barterowych.

Wskazane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki finansowe za II kwartał 2018 r. (wraz z narastającymi danymi za I półrocze 2018 r. oraz danymi porównawczymi) zostaną przedstawione w raporcie Spółki za drugi kwartał 2018r., którego publikacja zaplanowana jest na 14 sierpnia 2018 r. (zgodnie ze skorygowanym harmonogramem publikacji raportów przekazanym w raporcie EBI nr 8/2018).

W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego raportu kwartalnego wysokość zaprezentowanych wyników znacząco się zmieniła, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z jego aktualizacją.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji niniejszego raportu z uwagi na istotne odchylenia spodziewanego wyniku finansowe netto Spółki w II kwartale 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku obrotowego 2017.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 11/2018


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu