Raport EBI:18/2018: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 18 lipca 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości (w załączeniu do niniejszego raportu) treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 18 lipca 2018 r. („NWZ”) wraz z wynikami głosowania.


Spółka jednocześnie informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. W trakcie NWZ nie były poddane pod głosowanie uchwały, które nie zostały podjęte.


Dodatkowo NWZ Emitenta, na postawie uchwały nr 4 dokonało zmian w  Statucie Spółki. Jednolity tekst Emitenta został przyjęty w uchwale nr 5 NWZ Emitenta. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki dodatkowo przekazuje uchwalony tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A.

 

Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka SA w dniu 18 lipca 2018 r.

Aktualny tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2. pkt 2) i 7) - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 18/2018


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska Pałka – Członek Zarządu