Raport EBI 16/2018: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości (w załączeniu do niniejszego raportu) treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. („ZWZ”) wraz z wynikami głosowania.

Spółka jednocześnie informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. W trakcie ZWZ nie były poddane pod głosowanie uchwały, które nie zostały podjęte.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2. pkt 7 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.)

Treść uchwał podjętych podczas ZWZ Stopklatka S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 16/2018

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

Małgorzata Parczewska Pałka – Członek Zarządu