Raport ESPI 9/2018: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje, że dnia 26 czerwca 2018 r. nastąpiło podpisanie pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Bank”) aneksu („Aneks”) do umowy o kredyt na rachunku bieżącym („Umowa”), zawartej w dniu 1 września 2017 r. O zawarciu Umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2017 z dnia 1 września 2017 r.

Na mocy postanowień Aneksu został zwiększony przyznany Emitentowi przez Bank limit kredytu na rachunku bieżącym do kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych). Termin spłaty zobowiązania Emitenta został na mocy Aneksu zmieniony na dzień 31 sierpnia 2019 r. (wobec pierwotnego terminu - 31 sierpnia 2018 r.)
Aneks nie zmienia przeznaczenia przyznanego kredytu, którym jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 9/2018

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Małgorzata Parczewska-Pałka - Członek Zarządu