Raport EBI 15/2018 (ESPI 8/2018): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”):

- termin NWZ: 18 lipca 2018 r., godz. 10:00,

- miejsce NWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.

Pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ oraz projekty uchwał NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Działając w oparciu o § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.), Zarząd Spółki informuje, iż projekty uchwał nr 4 NWZ zawierają propozycje zmiany Statutu Emitenta. Treść tekstu jednolitego Statutu Stopklatka S.A. po wprowadzeniu planowanych zmian została zaprezentowana w projekcie uchwały nr 5 NWZ. Aktualne brzmienie Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.stopklatka-sa.pl  w zakładce Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 pkt. 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) 

Inne uregulowania

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 18 lipca 2018 r. 

Projekty uchwał NWZ 18 lipca 2018 r.

Aktualny Statut Stopklata S.A.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 15/2018

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 8/2018

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Małgorzata Parczewska-Pałka - Członek Zarządu