Raport ESPI: 6/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2018 r. otrzymał od Agora S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, ze zmianami), zawierające poniższe informacje:

"Na podstawie art, 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niżej podpisana, działając w imieniu Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora"), niniejszym zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2018 Agora sprzedała poza systemem obrotu 4.596.203 akcji spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")("Transakcja"), stanowiące ok. 41,14% ogólnej liczby głosów, w wyniku czego jej stan posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Agora informuje, że:
- przed Transakcją Agora posiadała 4.596.203 akcje Spółki, stanowiące ok. 41,14% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 4.596.203 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących ok. 41,14% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- po Transakcji Agora nie posiada żadnych akcji Spółki i tym samym nie posiada żadnych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 0%);
- żadne podmioty zależne Agory nie posiadają akcji Spółki;
- w stosunku do Agory nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy;
- ani przed ani po Transakcji Agora nie posiadała instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy."

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 6/2018
 
Osoby reprezentujące Spółkę:
Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu 
Małgorzata Parczewska-Pałka, Członek Zarządu