Raport ESPI 4/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2018 r. otrzymał od „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, ze zmianami), zawierające poniższe informacje:
 
„Działając w imieniu „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie oraz następującym adresem: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 363674 („Spółka”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, ze zmianami) (“Ustawa”), niniejszym zawiadamiamy przekroczeniu progu 75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie oraz następującym adresem ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 332145 (“Stopklatka”) posiadanych przez Spółkę.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.
W dniu 14 czerwca 2018 r. Spółka, w transakcji poza systemem obrotu która miała miejsce w dniu 14 czerwca 2018 r. nabyła 4.596.203 akcji zwykłych na okaziciela Stopklatki stanowiących 41,14% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 4.596.203 głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowiło 41,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki („Transakcja”). W rezultacie Spółka przekroczyła próg 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Przed Transakcją, Spółka posiadała bezpośrednio 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 4.635.679 głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowiło 41,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia, po Transakcji, Spółka bezpośrednio posiada 9.231.882 akcji, stanowiących 82,64% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 9.231.882 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowi 82,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatki.
4. Podmioty zależne akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
Nie dotyczy.
6. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy.
Nie dotyczy.
7. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy.
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Jak opisano w punkcie 2 powyżej.”
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 4/2018
 
Osoby reprezentujące Spółkę:
Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu 
Małgorzata Parczewska-Pałka, Członek Zarządu