Raport ESPI 2/2018: Podpisanie listu intencyjnego przez inwestorów strategicznych

Zarząd Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie („Stopklatka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 marca 2018 r., Stopklatka została poinformowana przez Agora S.A. („Agora”) i Kino Polska TV S.A. („Kino Polska”) o podpisaniu przez Agorę i Kino Polska listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka („Transakcja”).

Zgodnie z otrzymaną informacją:

  1. Agora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważanej Transakcji;
  2. list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania Agory i Kino Polska do przeprowadzenia Transakcji;
  3. przeprowadzenie Transakcji oznaczałoby nabycie przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka i zakończenie inwestycji w Stopklatkę przez Agorę, będącą aktualnie inwestorem strategicznym Stopklatki.

Stosownie do notyfikacji stanu posiadania akcji otrzymanych przez Stopklatkę od akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze spisami nabywców otrzymanymi od domów maklerskich po zakończeniu subskrypcji akcji serii E, Agora posiada ok. 41,14% akcji w Stopklatce, zaś Kino Polska posiada ok. 41,50% akcji w Stopklatce.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 2/2018

 

Podpisy:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu