Raport ESPI 1/2018: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje informację o wstępnych wynikach finansowych zanotowanych przez Emitenta w okresie 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.  w porównaniu do analogicznych okresów 2016 r. 
 
Przychody ze sprzedaży:
3 miesiące zakończone 31 grudnia 2017 r.: 8 590 tys. zł
3 miesiące zakończone 31 grudnia 2016 r.: 9 708 tys. zł
 
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 r.: 27 992 tys. zł
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r.: 29 846 tys. zł
 
Wynik netto:
3 miesiące zakończone 31 grudnia 2017 r.: 1 152 tys. zł
3 miesiące zakończone 31 grudnia 2016 r.: 1 496 tys. zł
 
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 r.: (991) tys. zł
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r.: 47 tys. zł
 
Zarząd Emitenta informuje, że na wskazane wyżej wyniki finansowe za okres 3  miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. najistotniejszy wpływ miały niższe przychody gotówkowe z reklam, które były mniejsze o 15% w porównaniu do analogicznych okresów w 2016 r. Głównym powodem spadku przychodów była mniejsza oglądalność (SHR, A16-49) Stopklatki TV w IV kwartale 2017 r. Wskaźnik ten w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2017 r. wyniósł w grupie komercyjnej 0,96%, co stanowi spadek o 15,80% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016. Niższe przychody reklamowe zostały zbilansowane dodatnimi wpływami różnic kursowych.
 
Podobnie jak w przypadku wyniku kwartalnego, największy wpływ na wynik za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. miały niższe przychody gotówkowe z reklam. W okresie tym udział oglądalności w grupie komercyjnej  (SHR, A16-49) wyniósł 1,00%, co oznacza spadek o 5,70% w porównaniu do 2016 r. Dodatkowo niższe przychody z tytułu reklam są spowodowane niższą ceną punktu ratingowego za reklamę w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. W ujęciu rocznym nastąpił wzrost kosztów operacyjnych, które były związane z zakupem licencji programowych. Wynik został zbilansowany dodatnimi wpływami z różnic kursowych.
 
Ostateczne wyniki finansowe Stopklatka S.A. przedstawi w raporcie rocznym za 2017 r. w dniu 7 marca 2018 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych przekazanym w raporcie EBI nr 2/2018). Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że dane dotyczące okresów porównawczych z 2016 r. uwzględniają korektę bilansu otwarcia. Szczegóły korekty zostaną podane we wskazanym wyżej raporcie rocznym. 
 
Zarząd Spółki informuje również, że powyższe wyniki finansowe nie zostały jeszcze zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Emitenta. Zaudytowane wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym Spółki za rok 2017.
 
W przypadku istotnej zmiany  wyników finansowych Emitenta przed publikacją raportu rocznego za 2017 r., Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z ich aktualizacją.
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne
 
Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 1/2018
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu