Raport EBI 3/2018: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. Pan Grzegorz Kossakowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Pan Grzegorz Kossakowski nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.
 
Ponadto w dniu 31 stycznia 2018 r. Emitent otrzymał oświadczenie od Agora S.A., 
złożone na podstawie §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, w sprawie powołania Pana Grzegorza Juliana Kani do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2018 r. Życiorys Pana Grzegorza Juliana Kani stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:
 
Berk Uziyel – Przewodniczący Rady Nadzorczej , 
Bartosz Hojka – Członek Rady Nadzorczej, 
Tomasz Jagiełło – Członek Rady Nadzorczej, 
Marcin Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, 
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej, 
Grzegorz Julian Kania – Członek Rady Nadzorczej, 
 
Podstawa prawna: 
 
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
(według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.)  
 
Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 3/2018
 
Załączniki:
Życiorys Grzegorz Julian Kania
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
 
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu