Raport EBI 21/2017: Podpisanie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowy na badanie sprawozdań finansowych Stopklatka S.A. za lata obrotowe 2017 i 2018

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018, w dniu 4 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta sporządzonych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  oraz za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Wybranym biegłym rewidentem jest PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.


Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.)


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu