Raport ESPI 6/2017: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2017r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym podaje informację o wstępnych wynikach finansowych zanotowanych przez Emitenta w okresie 3 i 9 miesięcy zakończonym 30 września 2017r. w porównaniu do analogicznych okresów 2016r.

• Przychody ze sprzedaży:
3 miesiące zakończone 30 września 2017r.: 5 903 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 września 2016r.: 6 180 tys. zł

9 miesięcy zakończonych 30 września 2017r.: 19 402 tys. zł
9 miesięcy zakończonych 30 września 2016r.: 20 138 tys. zł

• Wynik netto:
3 miesiące zakończone 30 września 2017r.: (1 117) tys. zł
3 miesiące zakończone 30 września 2016 r.: (757) tys. zł

9 miesięcy zakończonych 30 września 2017r.: (2 143) tys. zł
9 miesięcy zakończonych 30 września 2016r.: (1 449) tys. zł

Zarząd Emitenta informuje, że na wskazane wyżej wyniki finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017r. najistotniejszy wpływ miały niższe przychody barterowe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka odnotowała natomiast wyższe przychody gotówkowe z reklamy telewizyjnej, które były głównie spowodowane wyższa ceną za CPP niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 
Emitent informuje także, iż udział Stopklatki TV w rynku oglądalności telewizyjnej w trzecim kwartale 2017r. utrzymał się na stabilnym poziomie i wyniósł 1,02% w grupie komercyjnej (SHR, A16-49), co daje wzrost o 1% w porównaniu do drugiego kwartału 2017r.

Na wyniki finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017r. wpływ miały wzrost kosztów operacyjnych, a także przychody gotówkowe z reklam, które były niższe o 2% w porównaniu do analogicznego okresu 2016r. Jest to związane przede wszystkim z niższą ceną punktu ratingowego za reklamę w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2017r. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Warto zauważyć, że w pierwszym półroczu 2017r. udział Stopklatki TV w grupie komercyjnej wyniósł 1,02% (SHR, A16-49) i był wyższy o 2% w stosunku do ubiegłego roku. 
Wpływ na poziom przychodów Spółki w okresie pierwszych 9 miesięcy 2017r. miały również niższe przychody barterowe oraz niższe wpływy z działalności reklamowej w internecie, co było związane ze zmianą profilu serwisu "stopklatka.pl", który w 2016r. został przekształcony w oficjalną stronę kanału Stopklatka TV.

Ostateczne wyniki finansowe (za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2017r.) Stopklatka S.A. przedstawi w raporcie za trzeci kwartał 2017r. w dniu 6 listopada 2017r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych przekazanym w raporcie EBI nr 1/2017). Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że dane dotyczące okresów porównawczych z 2016 r. uwzględniają korektę bilansów otwarcia. Szczegóły korekty zostaną podane we wskazanym wyżej raporcie kwartalnym.

W przypadku istotnej zmiany wyników finansowych Emitenta przed publikacją raportu kwartalnego za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2017r., Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z ich aktualizacją.