Raport ESPI 5/2017: Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym podaje informację, że w dniu dzisiejszym (tj. 01.09.2017 r.) do Spółki wpłynęła podpisana umowa o kredyt („Umowa kredytowa”) na rachunku bieżącym z Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bank”). Na podstawie Umowy kredytowej Emitentowi został przyznany kredyt do kwoty 2.000.000,00 zł. Zgodnie z warunkami Umowy kredytowej kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. 

Ostateczny termin spłaty zobowiązania przypada na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Oprocentowanie kredytu naliczane jest w skali roku według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,7000 punktu procentowego. Zabezpieczenie kredytu stanowi przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu Umowy pozyskiwania reklam do programu Stopklatka TV.

Pozostałe warunki Umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 5/2017

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu