Raport EBI 11/2017: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 30 maja 2017 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) w dniu 30 maja 2017 r. wraz z wynikami głosowania.

ZWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Zarząd Spółki informuje również, iż podczas ZWZ zgłoszono do protokołu sprzeciw dotyczący uchwał ZWZ nr 4 i 5.

Podstawa prawna: 
§4 ust. 2 pkt. 7,8,9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.)

Treść uchwał podjętych podczas ZWZ Stopklatka S.A. w dniu 30 maja 2017 r.

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 11/2017

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu