Raport ESPI 1/2017: Wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje informację o wysokości wyniku netto zanotowanego przez Emitenta w czwartym kwartale 2016 r. (okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.)  oraz w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2015 r. 

Zysk netto za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.: 1 497 tys. zł

Zysk netto za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.: 190 tys. zł

Zysk netto za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.: 48 tys. zł

Strata netto za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.: (2 733) tys. zł

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wskazane kwoty (w tym dane dotyczące okresów porównawczych 2015 r.) uwzględniają korektę bilansów otwarcia. Szczegóły korekty zostaną przedstawione w raporcie rocznym Stopklatka S.A. za rok 2016, którego publikacja zaplanowana jest na 9 marca 2017 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych przekazanym w raporcie EBI nr 1/2017).

Zarząd Spółki informuje również, że powyższe wyniki finansowe (za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.) nie zostały jeszcze zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Emitenta. Zaudytowane wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym Spółki za rok 2016.

W przypadku, gdyby po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Emitenta wysokość wyniku finansowego netto znacząco się zmieniła, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z jego aktualizacją.

Na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.) Emitent zwolniony jest z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem przekazania raportu rocznego w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. 

Zgodnie ze wspomnianym harmonogramem, przygotowanym zgodnie ze wskazaną wyżej podstawą prawną, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 r. Jednakże, w celu zapewnienia równego dostępu do istotnych danych finansowych Emitenta, Zarząd Spółki zdecydował o publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 1/2017

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu