Raport EBI 3/2017: Rejestracja zmiany Statutu Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2017 r. powziął informację, że 19 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Stopklatka S.A. w zakresie art. 13A ust. 5 i art. 16A ust. 2.

Wskazane wyżej zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r. („NWZ”) w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwały nr 7 NWZ, zgodnie z którą przyjęto jego nowy jednolity tekst.

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonanymi zmianami oraz aktualny tekst jednolity Statutu Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu. 

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed zmianą

Aktualny tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A.

Podstawa prawna: 
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 3/2017

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu