Raport EBI 45/2016: Podpisanie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2016

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, w dniu dzisiejszym, tj. 20 grudnia 2016 r. podpisana została umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Wybranym biegłym rewidentem jest PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.

Podstawa prawna: 

§3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 45/2016

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu