Raport EBI 43/2016: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 13 grudnia 2016 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) w dniu 13 grudnia 2016 r. wraz z wynikami głosowania.

NWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Ponadto NWZ Stopklatka S.A., na postawie uchwał nr 5 i 6 dokonało zmian w  Statucie Spółki. Jednolity tekst Statutu Stopklatka S.A. został przyjęty i przedstawiony w uchwale nr 7 NWZ Emitenta.

Podstawa prawna: 

§4 ust. 2 pkt. 2,7,8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.)

Uchwały NWZ Stopklatka S.A. 13.12.2016 r.

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 43/2016

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu