Raport EBI 42/2016 (ESPI nr 3/2016K): Korekta raportu EBI 40/2016 (ESPI nr 3/2016) - sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej, w załączniku do raportów bieżących EBI nr 40/2016 i ESPI 3/2016 w dokumencie stanowiącym Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. („NWZ”) na dzień 13 grudnia 2016 r. podano błędne daty: (i) dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzaniu oraz (ii) termin do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.  

Poprawną datą, na którą przypada dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzaniu jest 27 listopada 2016 r., zaś termin do złożenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad to dzień 22 listopada 2016 roku.

W załączniku do niniejszego raportu Spółka przekazuje skorygowane Ogłoszenie o zwołaniu NWZ z poprawnymi datami.

Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 r.) 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Skorygowane Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 13.12.2016 r.

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 42/2016

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 3/2016K

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu