Raport EBI 40/2016 (ESPI nr 3/2016): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”):

- termin NWZ: 13 grudnia 2016 r., godz. 11:00,

- miejsce NWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.


Pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ oraz projekty uchwał NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Działając w oparciu o § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 r.), Zarząd Spółki informuje, iż projekty uchwał nr 5 i 6 NWZ zawierają propozycje zmiany Statutu Emitenta. Treść tekstu jednolitego Statutu Stopklatka S.A. po wprowadzeniu planowanych zmian została zaprezentowana w projekcie uchwały nr 7 NWZ. Aktualne brzmienie Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.stopklatka-sa.pl w zakładce Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 r.) 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 13.12.2016 r.

Projekty uchwał NWZ 13.12.2016 r.

Aktualne brzmienie Statutu Stopklatka S.A.

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 40/2016

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 3/2016

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu