Raport EBI 37/2016: Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 428 §5 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 września 2016 r., zgodnie z art. 421 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, przekazał jednemu z akcjonariuszy Spółki kopie poniższych protokołów z Walnych Zgromadzeń Stopklatka S.A. (wraz z załącznikami).

  • Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 r. – Repertorium A nr 3050/2016
  • Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2015 r. – Repertorium A nr 5915/2015
  • Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2015 r. – Repertorium A nr 3187/2015
  • Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2014 r. – Repertorium A nr 7447/2014
  • Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. – Repertorium A nr 3617/2014
  • Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2014 r. – Repertorium A nr 2361/2014
  • Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2013 r. – Repertorium A nr 6958/2013

Przekazanie wskazanych wyżej dokumentów nastąpiło w odpowiedzi na pisemną prośbę akcjonariusza Emitenta.

 

Podstawa prawna: 

§4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 r.) 

Raport opublikowano w systemie EBI pod numerem 37/2016

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu