Raport EBI 31/2016: Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 428 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, w załączniku do niniejszego raportu przekazuje odpowiedź Spółki na wniosek przedstawiony przez akcjonariusza Emitenta – Pana Sławomira Ziemskiego, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Podstawa prawna: 
§4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 r.) 

Raport opublikowano w systemie EBI pod numerem 31/2016

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu