Raport EBI: 29/2016 Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. na kolejną kadencję

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2016 r. otrzymał od Kino Polska TV S.A. oświadczenie, złożone na podstawie §13A ust. 3 pkt b Statutu Spółki o powołaniu Pana Bogusława Kisielewskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Emitenta na kolejną kadencję rozpoczynającą się z momentem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki otrzymał ponadto w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2016 r. oświadczenie od Agora S.A., na mocy którego Pani Agnieszka Sadowska, zgodnie z §13A ust. 3 pkt b Statutu Spółki została powołana do pełnienia funkcji członka Zarządu Emitenta na kolejną kadencję rozpoczynającą się z momentem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

Kino Polska TV S.A. w dniu dzisiejszym złożyła również oświadczenie, zgodnie z §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, o powołaniu na kolejną kadencję, rozpoczynającą się z momentem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r., członków Rady Nadzorczej Spółki – Pana Marcina Kowalskiego i Pana Piotra Orłowskiego. 
Jednoczenie Agora S.A. złożyła oświadczenie, na mocy którego zgodnie z §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, doszło do powołania na kolejną kadencję, rozpoczynającą się z momentem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r., członków Rady Nadzorczej Spółki – Pana Bartosza Hojki, Pana Grzegorza Kossakowskiego i Pana Tomasza Jagiełło.

Powyższe działania związane były z wygaśnięciem z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mandatu dotychczasowych członków Zarządu oraz części członków Rady Nadzorczej Emitenta.  
Aktualny skład organów zarządczych i nadzorczych Spółki przedstawia się następująco:

a) Zarząd Stopklatka S.A.
• Pan Bogusław Kisielewski - Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r.,
• Pani Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r.;

b) Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.:
• Pan Berk Uziyel - Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 21 stycznia 2018 r.,
• Pan Bartosz Hojka - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r.,
• Pan Tomasz Jagiełło - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r.,
• Pan Grzegorz Kossakowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r.,
• Pan Marcin Kowalski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r.,
• Pan Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r.

Życiorysy wyżej wymienionych osób stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 29/2016

Życiorys Bogusław Kisielewski

Życiorys Agnieszka Sadowska

Życiorys Bartosz Hojka

Życiorys Tomasz Jagiełło

Życiorys Grzegorz Kossakowski

Życiorys Marcin Kowalski

Życiorys Piotr Orłowski

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Członek Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu