Raport EBI 28/2016: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.


Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) w dniu 27 czerwca 2016 r. wraz z wynikami głosowania.

ZWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: 
§4 ust. 2 pkt. 7,8,9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Uchwały ZWZ Stopklatka S.A. 27.06.2016 r.

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 28/2016

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Członek Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu