Raport EBI 25/2016: Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2016 r. na warunkach rynkowych umowy o współpracy („Umowa”) z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Polsat Media”) dotyczącej pozyskiwania reklam do programu Stopklatka TV. 


Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w okresie przewidywanego obowiązywania może przekroczyć równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów zakończony 31 marca 2016 r. 


Podstawa prawna: 
§3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień
1 października 2013 r.) 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 25/2016

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu