Raport EBI 22/2016: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dotyczący rejestracji akcji serii E Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. Spółka otrzymała z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW S.A.") komunikat, iż w dniu 23 maja 2016 r. w KDPW S.A. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych: 

Emitent: Stopklatka S.A.

Kod ISIN: PLSTPKL00012

Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 4.641.304 akcji

Komunikat został wydany w oparciu o Uchwałę Zarządu KDPW S.A. nr 103/16 z dnia 19 lutego 2016 r.


Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 
1 października 2013 r.

Raport opublikowano w systemie EBI pod numerem 22/2016

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu